Предстоящи и реализирани проекти

от сдружение "Млад планинар"

Фондация „Герои на времето“

0 signature-962355_640

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ Днес 14.04.2016г., в гр. София между: Фондация „Герои на времето“, БУЛСТАТ:176216788, със седалище и адрес: гр.София, ул.“Мур“ №45, ап.3, регистрирано под №19015 по ф.д.№ 650/2011на Софийски градски съд, представлявано от Павел Николаев Кунчев,наричано по-долу ДАРИТЕЛ, и Сдружение „Млад планинар“, БУЛСТАТ 176949884, със седалище и адрес: гр.Петрич, ул.“Марица“ №16,представлявано от Гергана Сандъкчиева, наричано […]